Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
MWG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ (Mekong Enterprise Fund II, Ltd)
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (28/03/2017)

Tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Thế giới Di động là Mekong Enterprise Fund II, Ltd báo cáo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường