Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
KSB: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Ông Lê Quốc Hưng)
Công Ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (28/03/2017)

Cổ đông lớn của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương là ông Lê Quốc Hưng báo cáo thay đổi sở hữu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường