Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VDL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (ông Trần Việt Thắng, Thành viên Ban kiểm soát)
Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (21/03/2017)

Người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là bà Phạm Thị Thủy, vợ ông Trần Việt Thắng, Thành viên Ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường