Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
CTC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trần Thiện, Thành viên HĐQT)
CTCP Gia Lai CTC (21/03/2017)

Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC là ông Trần Thiện, Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường