Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HTG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Tổng Giám đốc)
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (22/03/2017)

Cổ đông nội bộ của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ là ông Nguyễn Ngọc Bình thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường