Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
STK: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Nguyễn Tự Lực, Trưởng ban Kiểm soát)
CTCP Sợi Thế Kỷ (23/03/2017)

Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ là ông Nguyễn Tự Lực, Trưởng ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường