Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
SD5: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - Bo nhiem lai Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Sông Đà 5 (17/03/2017)
Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường