Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BVN: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu - CBTT Ngày đk cuối cùng
Công ty cổ phần Bông Việt Nam (17/03/2017)
Công bố Thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2017
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường