Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
EAD: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - cong bo tt 24h vv thong bao & nghị quyet viec to chuc ĐHCĐ thuong nien 2017
CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (17/03/2017)
Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 17/03/2017 về việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2017 và thông báo số 21/2017/TB-DPHC ngày 17/03/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội.
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường