Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
TBC: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - Cong bo thong tin
CTCP Thủy điện Thác Bà (17/03/2017)
Công bố thông tin về việc: miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng Giám đốc tham gia thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Trọng Hiền - thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 1732017.
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường