Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
AMD: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - ND so 03.2017 ve thay doi phuong an su dung von
CTCP Đầu tư AMD Group (15/03/2017)
Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 03/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các hợp đồng với Công ty CP AMD Khoáng Sản.
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường