Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
Tay ho ICC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Trần Minh Thu, Tổng Giám đốc)
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (10/03/2017)

Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ là Trần Minh Thu, Tổng Giám đốc thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường