Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
AMD: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - NQ so 02.2017 xu ly co phieu khong chao ban het
CTCP Đầu tư AMD Group (10/03/2017)
Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 02/2017/NQ-HĐQT về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường