Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
UIC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu - TB ngay dang ky cuoi cung tham du DHCD 2017-UIC
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (08/03/2017)
Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017-Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị IDICO
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường