Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
UIC: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - Uoc thuc hien cac chi tieu KH chu yeu quy I nam 2017 và KH SXKD quy II nam 2017-UDICO(UIC)
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (06/03/2017)
Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu quý I năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017-Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường