Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VC3: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - GiaitrinhLN.HN2016
CTCP Xây dựng số 3 (06/03/2017)
Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Xây dựng số 3 tăng so với năm 2015 là 32.363.258.172 đồng tương ứng 75,32 phần trăm là do lợi nhuận từ hoạt động bất động sản tăng so với năm 2015.
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường