Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HBD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (22/02/2017)

Công ty Cổ phần Bao Bì PP Bình Dương thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường