Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HBD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (24/01/2017)

Công ty Cổ phần Bao Bì PP Bình Dương công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường