Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
LSS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội)
CTCP Mía đường Lam Sơn (20/02/2017)

CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội là cổ đông lớn của CTCP Mía đường Lam Sơn báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường