Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
DPHC: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - BC kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Hoàng Đức
CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (17/02/2017)
Ông Nguyễn Hoàng Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán từ ngày 19/01/2017 đến 17/02/2017
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường