Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
DPHC: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - thoong báo giao dịch cổ phiếu- Nguyễn Hoàng Đức
CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (20/02/2017)
Ông Nguyễn Hoàng Đức là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng thông báo giao dịch chứng khoán từ ngày 23/02/2017 đến ngày 22/03/2017
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường