Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
UIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty - Bao cao quan tri nam 2016(UDICO-UIC)
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (23/01/2017)
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường