Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
AMD: Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Bao cao thay doi phuong an su dung von
CTCP Đầu tư AMD Group (04/01/2017)
Ngày 4/1/2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường