Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BHT: Báo cáo tài chính Quý III/2016 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (21/10/2016)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo tài chính Quý III/2016 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường