Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
MWG: Thông báo lại về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (18/10/2016)

Thông báo lại về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ (CDH Electric Bee Limited).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường