Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VPH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (Ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT)
CTCP Vạn Phát Hưng (08/09/2016)

Người có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Vạn Phát Hưng là ông Võ Phan Hồng Ngọc, con của ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường