Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HUd4: Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2016 so với Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (01/09/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2016 so với Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường