Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BHT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và giải trình
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (15/08/2016)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và giải trình.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường