Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HUD4: Điều chỉnh bổ sung báo cáo tài chính Quý II/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (05/08/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Điều chỉnh bổ sung báo cáo tài chính Quý II/2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường