Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HBD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (27/07/2016)

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường