Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BHT: Báo cáo tài chính Quý II/2016 và Giải trình
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (20/07/2016)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo tài chính Quý II/2016 và Giải trình.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường