Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BHT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (21/07/2016)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016. 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường