Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
PPI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Đức Tấn)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (28/06/2016)

Người nội bộ CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương là ông Phạm Đức Tấn thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường