Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HPB: Thông báo xác nhận trả cổ tức
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (30/03/2016)

Công ty Cổ phần Bao Bì PP thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường