Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BHT: Thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (05/02/2016)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng kể từ ngày 05/02/2016 (xem file đính kèm).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường