Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
CIE1: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (27/08/2015)

Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 là Tạ Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Như Liên báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường