Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BVN: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h - Thong bao chot DSCĐ chia co tuc 2014-Cong ty CP Bong Viet Nam
Công ty cổ phần Bông Việt Nam (23/04/2015)
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức 2014 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.
File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường