Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
CIE1: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (30/05/2014)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường