Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
CIE 1: Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (01/04/2011)

    Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán (xem file đính kèm).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường