Skip to content
Search
Administrative Procedures
Belong of securities
 
• Danh mục 180 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán (Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016)
• DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN TTCK PHÁI SINH VIỆT NAM
• DANH MỤC 18 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN (Quyết định số 1244/QĐ-BTC ngày 01/6/2016)
• DANH MỤC 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (Quyết định số 1229/QĐ-BTC ngày 31/5/2016)
• DANH MỤC 28 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TRÊN TTCK (Quyết định số 820/QĐ-BTC ngày 14/4/2016)
• DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GDCK (Quyết định số 299/QĐ-BTC ngày 24/02/2016)
• DANH MỤC 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN (Quyết định số 479/QĐ-BTC ngày 10/03/2016)
• DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN TTCK VIỆT NAM (Quyết định số 2850/QĐ-BTC ngày 31/12/2015)
• DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Quyết định số 2849/QĐ-BTC ngày 31/12/2015, thay thế QĐ 228/QĐ-BTC ngày 05/02/2015)
• DANH MỤC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBCK ngày 3/4/2015)
Search
Danh sách thủ tục
Sitemap  |  RSS