Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty đại chúng chưa niêm yết
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (19/04/2017)
Cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là ông Loic Michel Marc FAUSSIER, Phó Tổng Giám đốc thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (13/04/2017)
Người có liên quan đến Cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ là ông Lê Văn Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (10/04/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Tổng CTCP Bưu chính Viettel (07/04/2017)
Cổ đông nội bộ của Tổng CTCP Bưu chính Viettel là ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (03/04/2017)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Công ty niêm yết tại HOSE
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (25/05/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Phát triển Nhà và Đô Thị IDICO là bà Nguyễn Thị Hồng, Thành viên Ban kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (17/04/2017)
Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động là Mekong Enterprise Fund II, Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (10/04/2017)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong).
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (10/04/2017)
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Ông Trần Đình Phong).
CTCP Đường Biên Hòa (10/04/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Đường Biên Hòa là ông Lê Đình Nghiêm, Giám đốc Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An thông báo giao dịch cổ phiếu.
Công ty niêm yết tại HNX
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (14/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (14/04/2017)
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (12/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (11/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
CTCP Xây dựng số 3 (10/04/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Xây dựng số 3 là ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường